ภาษา : ไทย
  

  
27 มกราคม 2563

  
17/10/2555
09/12/2562
837477
23987

  
อีเมล์ของคุณ :
 สมัคร    ยกเลิก


  

เกี่ยวกับเรา 

การจัดตั้งสมาคม

                       สมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  21  กันยายน  พ.ศ.  2555 

                       ตาม พรบ.สมาคมการค้า  พ.ศ.  2509  และได้รับใบอนุญาตสมาคมการค้า โดยให้ชื่อสมาคมว่า

“ สมาคมโลจิสติกส์และขนส่ง  ภาคใต้
ASSOCIATION OF SOUTHERN LOGISTICS AND TRANSPORTATION ”
 

ตัวย่ออักษรอังกฤษ  “ASLT

 

 

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสมาคม

1. ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับขนส่ง


2.สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆรวมทั้งเจรจาทำความตกลงกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกัน ในการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุที่ประสงค์ สอดส่องและติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการค้าทั้งภายในและ ภายนอก ประเทศเกี่ยวกับสินค้าที่สมาชิกประกอบวิสาหกิจ เพื่อให้ประโยชน์แก่การค้า การเงิน เศรษฐกิจ หรือความมั่นคงของ ประเทศ


3. ทำการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุประสงค์ แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ในทางวิชาการตลอดจน ข่าวสารการค้าอันเกี่ยวกับวิสาหกิจนั้นๆ


4. ขอสถิติหรือเอกสาร หรือขอทราบข้อความใดๆจากสมาชิกที่เกี่ยวกับการดำเนินวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุประสงค์ทั้งนี้ด้วย ความยินยอมของสมาชิก


5. ส่งเสริมคุณภาพของสินค้าที่ผลิตหรือจำหน่าย โดยผู้ประกอบวิสาหกิจที่เป็นสมาชิกให้เข้ามาตรฐานตลอดจนวิจัยและปรับปรุง วิธีการผลิตและการค้าให้ได้ผลดียิ่งขึ้น


6. ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมการค้า อุตสาหกรรม การเงิน หรือธุรกิจอื่นใดในทางเศรษฐกิจอันอยู่ในวัตถุที่ประสงค์


7. ส่งเสริมการผลิตเพื่อให้สินค้ามีปริมาณเพียงพอแก่ความต้องการของตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ


8. ทำความตกลงหรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติเพื่อให้การประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุประสงค์ ได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย


9. ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือ ระหว่างสมาชิกกับบุคคลนอกในการประกอบวิสาหกิจ


10. ไม่มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโต๊ะบิลเลียดหรือโต๊ะสนุกเกอร์