ภาษา : ไทย
  

  
27 มกราคม 2563

  
17/10/2555
09/12/2562
837484
23987

  
อีเมล์ของคุณ :
 สมัคร    ยกเลิก


  

คณะกรรมการบริหาร 

รายชื่อคณะกรรมการของสมาคม

คณะกรรมการชุดแรก

ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มในการก่อตั้งสมาคมฯขึ้นมา

 

 

                     1. นางรุ่งรัตน์  ชัยจีระธิกุล                                   
                 ดำรงตำแหน่ง     นายกสมาคมฯ

 

                 2. นายพีระยศ  เวชชาภินันท์                                 
    ดำรงตำแหน่ง     อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 1

 

               3. นายวิชัยสิทธิ์  โง้วเจริญไพศาลสิน                     
         ดำรงตำแหน่ง       อุปนายกสมาคมฯคนที่ 2

 

             4. นายกิตติชัย  ธรรมศิริพงษ์                                                     
       ดำรงตำแหน่ง      เลขานุการ

 

          5. นางสาวหทัยกานต์  นงค์นวล                           
   ดำรงตำแหน่ง      ผู้ช่วยเลขานุการ

 

6. นายกีรติ  ศิริมหาชัย

ดำรงตำแหน่ง         เหรัญญิก

 

7. นายภานุ  เค้าเปี่ยมจิต

ดำรงตำแหน่ง         ผู้ช่วยเหรัญญิก

 

8. นายศักดิ์ชัย  กิตติสุภานนท์

   ดำรงตำแหน่ง      กรรมการ

 

9. นายโชคชัย  ชัยจีระธิกุล

ดำรงตำแหน่ง         กรรมการ

 

10. นายจิรเดช      วิชัยโรจน์ภิรมย์

ดำรงตำแหน่ง        กรรมการ

 

ทีมบริหาร

1. ฝ่ายวิชาการ

นายชัยวุฒิ  บุญวิวัฒนาการ

2. ฝ่ายปฏิคม

นายวิชัยสิทธิ์  โง้วเจริญไพศาลสิน
  นายปิติพัฒน์  ชื่นจิตรพิทักษ์

3. ฝ่ายจัดหารายได้       

นายมนต์ชัย  คงลิขิต
  นายจิรเดช  วิชัยโรจน์ภิรมย์

4. ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นางสาวขวัญจิตต์  รุ่งโรจน์ยศกุล

5. ฝ่ายกิจกรรม

นายนนทพัฐธุ์  อนันตโภไคย

6. ฝ่ายต่างประเทศ

นายสรายุทธ  เตียวสกุล

 

   รายชื่อสมาชิก 

   

1. บจก.นิว เอ็น.ซี.ทรานส์ชิปปิ้ง แอนด์ เทรดดิ้ง
 2. หจก.หาดใหญ่เพชรเกษมทรานสปอร์ต
 3. บจก. เอส.วี.จี. ทรานสปอร์ต
 4. บจก.หาดใหญ่พงษ์ศิริฟอร์เวิดดิ้ง
 5. บจก.สหวัฒน์โลจิสติกส์
 6. บจก.มหาชัยภาคใต้ขนส่ง
 7. บจก.เอ็นวาย ทรานสปอร์ต
 8. หจก.ศรีศักดิ์ชัยภาคใต้ขนส่ง
 9. บจก.อาเชียน คอนเทนเนอร์ ทรานซ์
10. บจก.เอ็น.เค.เอช.วาย.โลจิสติกส์
11. บจก.สหวัฒน์โลจิสติกส์
12. หจก.ศุภสินอิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต
13. หจก.ทริปเปิล เอ็ม ทรานสปอร์ต
14. บจก.สินเอเชียน อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต
15. บจก.แซม เอเซีย เทรดดิ้ง
16. บจก.สุนทรรักษ์ขนส่ง
17. บจก.เคแอล โลจิสติกส์
18. บจก.ป.พิสิฐ หาดใหญ่ภาคใต้ขนส่ง
19. บจก.ช เรืองชัยทรานสปอร์ต
20. หจก.วี.แอล.เค.ทรานสปอร์ต
21. บจก.ได้ดี โลจิสติกส์
22. บจก.อินเตอร์ เอเชีย โลจิสติกส์
23. บจก.เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์
24. บจก.อรชรขนส่ง
25. หจก.ทักษิณสยามอิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ตและขนส่ง
26. บจก.พิบูลพูนผลขนส่ง
27. บจก.เตียงน้ำทรานสปอร์ต (ประเทศไทย)
28. บจก.สหดีเอ็กซ์ปอร์ตอิมปอร์ต
29. บจก.เอ็ง ไทย โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์)
30. บจก.เอสวี ฟอร์เวิดดิ้ง แอนด์ ทรานสปอร์ต
31. หจก.หาดใหญ่ เค.เค.กรุ๊ป
32. บจก.เอฟ.ยู.เอ็นทรานสปอร์ต
33. บจก.สุวรรณจ่าง
34. หจก.ภัทรนันท์ ขนส่ง
35. หจก.จินดาขนส่ง
36. บจก.โอ.เอส.ที.ลอจิสติกส์
37. บจก.เอ็ม-ไทย ลอจีสติคส์ จำกัด
38. บจก.บียูแอล อินเตอร์เนชั่นแนล
39. บจก.สฤษฎ์พงศ์ โลจิสติกส์
40. หจก.เฮงรุ่งแสง
41. หจก.ทวีรัตน์ โลจิสติกส์
42. บจก.เค.แอล.เซอร์วิส
43. บจก.จุรารัช อิมพอร์ตเอ็กซพอร์ต
44. หสม.ประพันธ์แก้วขนส่ง
45. วิมลรัตน์ขนส่ง
46. หจก.ไทยเอเชียบริการ
47. บจก.บีอาร์ลอจิสติกส์
48. บจก.ลลิตาโลจิสติกส์
49. บจก.บลู แอนด์ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์
50. บจก.โชคพานิชขนส่ง
51. บจก.ท่าฉางโลจิสติกส์
52. บจก.เซาท์เทิร์น ฮอลลิเออร์ (ประเทศไทย)
53. บจก.เอ็น แอนด์ เอ็น หาดใหญ่ทรานสปอร์ต