About Us

การจัดตั้งสมาคม

สมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  21  กันยายน  พ.ศ.  2555 ตาม พรบ.สมาคมการค้า  พ.ศ.  2509  และได้รับใบอนุญาตสมาคมการค้า โดยให้ชื่อสมาคมว่า สมาคมโลจิสติกส์และขนส่ง  ภาคใต้ ” “ ASSOCIATION OF SOUTHERN LOGISTICS AND TRANSPORTATION ” ตัวย่ออักษรอังกฤษ  “ASLT”


 


วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสมาคม

  1. ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับขนส่ง
  2. สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆร วมทั้งเจรจาทำความตกลงกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกัน ในการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุที่ประสงค์ สอดส่องและติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการค้าทั้งภายในและ ภายนอก ประเทศเกี่ยวกับสินค้าที่สมาชิกประกอบวิสาหกิจ เพื่อให้ประโยชน์แก่การค้า การเงิน เศรษฐกิจ หรือความมั่นคงของ ประเทศ
  3. ทำการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุประสงค์ แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ในทางวิชาการตลอดจน ข่าวสารการค้าอันเกี่ยวกับวิสาหกิจนั้นๆ
  4. ขอสถิติหรือเอกสาร หรือขอทราบข้อความใดๆ จากสมาชิกที่เกี่ยวกับการดำเนินวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุประสงค์ทั้งนี้ด้วย ความยินยอมของสมาชิก
  5. ส่งเสริมคุณภาพของสินค้าที่ผลิตหรือจำหน่าย โดยผู้ประกอบวิสาหกิจที่เป็นสมาชิกให้เข้ามาตรฐานตลอดจนวิจัยและปรับปรุง วิธีการผลิตและการค้าให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
  6. ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมการค้า อุตสาหกรรม การเงิน หรือธุรกิจอื่นใดในทางเศรษฐกิจอันอยู่ในวัตถุที่ประสงค์
  7. ส่งเสริมการผลิตเพื่อให้สินค้ามีปริมาณเพียงพอแก่ความต้องการของตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ
  8. ทำความตกลงหรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติเพื่อให้การประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุประสงค์ ได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
  9. ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือ ระหว่างสมาชิกกับบุคคลนอกในการประกอบวิสาหกิจ
  10. ไม่มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโต๊ะบิลเลียดหรือโต๊ะสนุกเกอร์