Logo

สมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้

Association of Southern Logistics & Transport

สืบเนื่องจากประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564 ระบุให้พนักงานขับรถชาวไทยที่ผ่านเข้าออกด่านชายแดนสะเดาและด่านชายแดนมาเลเซีย ต้องได้รับการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ทุกๆ 30 วัน และเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ ทางสมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้ ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากทาง สำนักป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ในการตรวจคัดกรองเชื้อให้กับพนักงานขับรถชาวไทยทุกคนโดยมีค่าใช้จ่าย 500 บาท

ดังนั้นทางสมาคมฯ ขอรบกวนให้ผู้ประกอบการทุกรายแจ้งพนักงานขับรถในสังกัดทุกคนให้ความร่วมมือแก่เจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การดำเนินการครั้งนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและราบรื่นด้วยดี

ทั้งนี้ สมาคมฯ ในนามตัวแทนผู้ประกอบการขนส่งภาคใต้ ขอกล่าวแสดงความขอบคุณสำนักป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา และเหล่าบุคลากรสาธารณะสุขทุกท่านที่เสียสละเพื่อความปลอดภัยทางด้านสาธารสุขของประชาชนชาวสงขลาทุกคน

ลงทะเบียนขอรับการตรวจคัดกรองโควิด-19

ข้อมูล พขร ที่จะขอรับการตรวจ

ข้อมูล พขร ที่จะขอรับการตรวจ